Résumé

posted on 13 Sep 2008 02:28 by raynartz

MY PROFILE

พื้นที่นี้ สำหรับให้เจ้าของบล็อกโม้ !! 

 

 

 

รัตนาดิศร
 • นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๑) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประธานฝ่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและคุณธรรม เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ ใส่ใจใฝ่รู้สู่การขับเคลื่อนสังคม

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ประธานชมศาสนาและวัฒนธรรมไทย เตรียมอุดมศึกษา
 • รางวัลผู้มีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คอลัมนิสต์ หนังสือและซีดีรอมอนุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษา ๒๕๔๖
 • เลขานุการและผู้ช่วยสาราณียกร นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ ๑
 • สาราณียกร นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ ๒
 • สาราณียกร ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ ๗
 • คอลัมนิสต์ หนังสืออนุสรณ์ประเพณีรับน้องข้ามฟากศิริราช
 • ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 • หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
 • กรรมการจัดงานนิทรรศการ ศิริราช ๑๒๐ ปี ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์ที่ สยามพารากอน และเป็นผู้กราบทูลข้อมูลประวัติศาสตร์ศิริราช แด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ในพิธีเปิดงาน
 • กรรมการและพิธีกร พิธีอบรมรับน้อง ประเพณีข้ามฟาก ๒๕๕๒
 • บรรณาธิการเวชชบัณฑิต ศิริราชรุ่น ๑๑๕
 • บรรณาธิการหนังสือเพลงศิริราช
 • อาจารย์พิเศษ วิชาเฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ โครงการ Brand's Summer Camp
 • ฯลฯ

ตอนนี้ล่ะ ? 

 • งานประจำ คือ สอนกายวิภาคศาสตร์ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • งานนอกเวลา คือ แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน รพ.ธนบุรี
 • เขียนบทความประจำในบล็อก (¯`•._.•[ รัตนาดิศรานุทิน ]•._.•´¯) http://raynartz.exteen.com เปิดโอกาสให้อ่านกันฟรีๆ ก่อนจะรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือกันอีกครั้ง

                                                                                              

Recommend