คำเตือน
: เอ็นทรีย์นี้อ่านยาก...(มาก)!!
ถ้าไม่เข้าใจก็ผ่านไปเถอะครับ
เพียงแค่แวะเข้ามาหา ฝากคำทักทายบ้าง เท่านี้ก็พอแล้ว...


ยุทธมโหรีกระหึ่มกึกก้องไปทั่วสมรภูมิทุ่งราบกุรุเกษตร
เสมออาณัติสัญญาณแห่งรณยุทธการระหว่างพยุหพลทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายหนึ่ง มี
ภีษฺม และ ทุรฺโยธน เป็นผู้บัญชาการทัพกุรุวงศ์
พร้อมด้วยเหล่าราชบุตรแห่งองค์
ธฺฤตราษฺฏรฺ ราชา
อีกฝ่าย มี
อฺรชุน เป็นจอมทัพปาณฺฑวราช
ประทัพเหนือสุวัณณาสน์ราชรถ อัน
กฺฤษฺณ ทรงสารถี
นำทัพเหล่าขุนศึกผู้แกร่งกล้า เข้าประจัญหน้าอริราชศัตรู

มหาภารตยุทธ์ ระหว่างกุรุวงศ์และปาณฺฑวราช เริ่มขึ้นแล้ว
ณ เบื้องหน้าท้าวอฺรชุน คือ ภีษฺม โทรณาจารย์ และเหล่าขุนพลเการพ
ซึ่งพลหาญทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนมิใช่บุคคลใดอื่นไกล
หากเป็นพระญาติวงศ์ เป็นพราหมณาจารย์ผู้อนุสาสน์อฺรชุนมาแต่เดิม
เมื่อแลเห็นเหล่าญาติของตนมาประชุมกัน ณ ทุ่งราบกุรุเกษตร
ด้วยใจกระหายอยากในการสงคราม และปรารถนาชิงราชสมบัติกันเช่นนี้แล้ว
จิตใจของท้าวอฺรชุนก็พลันระย่อท้อถอยเป็นทวี
แขนขาบังเกิดความอ่อนล้า ปากแห้งผาก ร่างกายสั่นเทา
ขนตามตัวลุกชันด้วยความสยดสยองเป็นที่ยิ่ง
แม้คาณฺฑีวธูก็ร่วงหล่นจากมือ ยังความร้อนผ่าวแทรกซ่านไปทั่วสรรพางค์
มิอาจดำรงกายให้มั่นคงได้ดังเดิม ประหนึ่งหัวใจจะหยุดเต้นไปฉะนั้น
...นิมิตฺตานิ จ ปศฺยามิ วิปริตานิ เกศว
น จ ศฺรโย
นุปศฺยามิ หตฺวา สฺวชนมาหเว...

โอ เกศว (กฺฤษฺณ) ! เราได้มองเห็นลางร้ายเสียแล้ว สหาย
ทั้งมิอาจมองเห็นทางดีได้เลย ในการประหารเหล่าพี่น้องของเราเองเช่นนี้...

อฺรชุนมิได้ต้องการเข่นฆ่าบรรดาญาติวงศ์เหล่านั้น
และทั้งมิได้ปรารถนาในราชสมบัติแห่งองค์ธฺฤตราษฺฏรฺราชา
ถึงแม้ว่าข้าศึกนั้นมีโลภจริตเข้าครอบงำ จนมิอาจเห็นโทษแห่งกุลเภทนาการ
และถึงแม้การศึกครั้งนี้ เป็นการปลิดชีพผู้ที่หมายทำร้ายอฺรชุนก็ตาม
แต่สิ่งที่ปรากฏ ย่อมมิใช่อื่นใด นอกจากตราบาปแห่งฆาตกรรมอันใหญ่หลวง
เป็นเช่นนี้ จักอิ่มใจประการใดเล่า
?

ฝ่ายกฺฤษฺณสารถี ครั้นเห็นอฺรชุนจอพทัพปาณฑพมีวิษาทจริตเช่นนี้
จึงกล่าวทักท้วงไป ว่าไฉนจึ่งมาท้อถอยอ่อนแอไปดั่งนี้ อฺรชุน
!
ท่านมิควรกระทำวิสัยแห่งอนารยชนเยี่ยงนี้
เป็นการตัดทางสวรรค์โดยแท้ และเสื่อมเสียเกียรติยศของท่านฤๅมิใช่
?
อย่าได้กระทำตนมิสมความเป็นลูกผู้ชาย หาสมควรไม่
จงปัดเป่าความอ่อนแอเลวทรามเสียให้สิ้น
และทระนงตนขึ้นสู้รบในการศึกครั้งนี้เถิด อฺรชุน
!
...หโต วา ปฺราปฺสฺยสิ สฺวรฺคํ ชิตฺวา วา โภกฺษฺยเส มหีมฺ
ตสฺมาทุตฺติษฺฐ เกานฺเตย ยุทฺธาย กฺฤตนิศฺจยะ...

...รบเถิด อฺรชุน แม้ท่านตายในสนามรบ สวรรค์ย่อมเปิดประตูรอท่าน
แม้นหากได้ชัยชนะ ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ย่อมรอให้ท่านได้ครอบครอง...

......

(ลดระดับภาษา)

หลังจากได้ฟังกฺฤษฺณธรฺม, อฺรชุนจึงได้ทราบ
ว่าการรบในครั้งนี้ เป็นไปโดยหน้าที่ของตนเอง
วรรณะกษัตริย์มีพันธะหน้าที่ ผูกพันอยู่กับการสู้รบ
เพื่อเผยแผ่พระราชอำนาจ ปกครองแผ่นดิน
ปลดปล่อยราษฎรจากความแร้นแค้น อยุติธรรม
และนำความร่มเย็นครั้งใหม่ กลับคืนสู่บ้านเมือง

ความท้อถอย ความอ่อนแอ ความหวาดกลัว
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เกิดขึ้น มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง
เพราะคิดว่า ศัตรูตรงหน้านั้นผูกพันกับตน
เป็นคนที่ตนรู้จัก เคยพูดคุย เคยใกล้ชิด
โมหจริตภายในจึงครอบงำ ปิดกั้นความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จนมองไม่เห็นทางที่ควรจะก้าวเดินต่อไป

แต่ท่ามกลางความหวั่นไหว ลังเลใจ เกิด ธรฺมสํมูฒเจตาะ ของอฺรชุน
ยังมีประชาราษฎรชาวกุรุประเทศอีกนับพัน นับหมื่น
ที่รอคอยความหวัง รอคอยชีวิตใหม่ รอคอยความร่มเย็นเป็นสุข
หวังให้นวกษัตริย์ปาณฑพ กำจัดทุรฺโยธนทรราชและมิจฉาชนให้สิ้นไป

อฺรชุนจึงยืนอยู่บนทางแยกที่ขัดแย้ง
ทางหนึ่ง คือหน้าที่ของญาติวงศ์ ที่ต้องพร้อมด้วยกตัญญุตกตเวทิตาคุณ
อีกทางหนึ่ง คือหน้าที่วรรณะกษัตริย์ ที่ต้องต่อสู้เพื่อความเป็นสุขของราษฎร
แล้วทางใดเล่าที่อฺรชุนควรเลือกเดิน...
??

......

คนที่เคยอ่าน มหาภารตยุทธ์ คงจะทราบเนื้อเรื่องดี
ว่าหลังจากที่กฺฤษฺณได้แสดง
ศฺรีมทฺภควทฺคีตา แล้ว
อฺรชุนก็เลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อกวาดล้างเหล่าเการพ
การศึกดำเนินไปได้เพียง ๑๘ วันก็ทราบผล
ว่า ปาณฺฑวทัพ อันมีอฺรชุนและกฺฤษฺณเป็นผู้นำ เป็นฝ่ายชนะ
ส่วนอีกฝ่ายนั้น สละชีพกลางสมรภูมิจนหมดสิ้น
!!

...

หลายครั้งในชีวิต, เราก็ยืนอยู่บนทางแยก
ต้องเลือกระหว่างบทบาทที่เป็น กับหน้าที่ที่ต้องกระทำ
ทั้งอฺรชุนและทุรฺโยธน
, ปาณฺฑพและเการพ, เป็นญาติกัน
แต่ต้องมาผิดใจกัน ทำสงครามกวาดล้างกันเอง เพราะเป็นหน้าที่
ดั่งนี้ ความเป็นญาติ หรือ หน้าที่ของกษัตริย์ เป็นสิ่งที่ถูกต้องกันแน่
แม้ศฺรีมทฺภควทฺคีตาจะสอนว่า คนเกิดดับเพียงกาย
วิญญาณที่เป็นส่วนหนึ่งของปรมาตมัน ยังคงอยู่นิรันดร์
แต่นั่นเป็นเรื่องเหนือความรับรู้ของคนทั่วไป
สิ่งที่มองเห็นและเป็นเรื่องจริง คือความตายของขุนศึกและไพร่พล
และความโศกเศร้าอาดูรย์ ความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย
นี่ต่างหากที่เรารับรู้...

พอจะมีใครบอกได้ไหม ??
ว่า ถ้าสักวัน จะต้องยืนอยู่บนทางแยกที่ขัดแย้ง ตรงข้าม
ต้องเลือกระหว่างบทบาท และหน้าที่
, อย่างที่อฺรชุนต้องทำ,
แล้วจะตัดสินใจเลือกทางใด
??

จะแน่ใจได้อย่างไรว่า ถ้าเลือกหน้าที่ อย่างที่กฺฤษฺณกล่าว แล้วจะถูกต้อง ?
หรือว่าควรจะทำตามบทบาทความสัมพันธ์ที่เป็นกันแน่
?

ระหว่างการเดินเข้าหา หรือเดินจากไป...
ใครพอจะตัดสินได้บ้าง...??
นั่งหง่าวช่วงวันหยุด ไม่รู้จะทำอะไร
และไม่รู้จะเขียนอะไรลงเอ็นทรีย์นี้ดี
สุดท้ายเลยเลือกเรื่อง "มหาภารตยุทธ์" มาลง
อาจจะอ่านยากสักหน่อย ศัพท์ที่ใช้ค่อนข้างยาก
เพราะอยากจะรักษาระดับของภาษาเอาไว้
(ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่ถนัดเลยสักนิด...มั้ง)


แต่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรก ว่าเอ็นทรีย์นี้อ่านยาก
อ่านแล้วงงก็ไม่เป็นไร ช่างมันเถอะ

เพียงแค่แวะมาทักทายกันบ้าง
เท่านี้ก็สุขใจแล้วครับ


สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ !!!

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันทุกๆ คอมเม้นท์นะครับ

Comment

Comment:

Tweet

ชอบมากๆ เลยครับ version ที่เขียนลง ณ ที่แห่งนี้

คือว่าชอบฉากนี้ในมหาภารตยุทธ์อยู่แล้ว เคยซื้อหนังสือของ อ.กรุณา-เรืองอุไร กุศลาศัย มาอ่าน เพลิดเพลินดี ตอบจบช่างแฮปปี้เอนดิ้ง(ที่สุดใน 3 โลก)

ได้โปรดแนะนำหนังสือที่ท่านพี่แต่งให้เราทราบทีเถิด จักเป็นพระคุณยิ่ง จะหาซื้ออ่านทันทีครับ

หมายเหตุ เยี่ยมชมครั้งแรกครับ

#30 By อารยบุตร (58.10.84.97) on 2007-06-07 00:27

อ่านยากจริงๆขอรับ พี่รัตนาดิศร อ่านงงมาก
ง่า เห็นตอนแรกเล่นเอางงเลย เอิ้กๆๆๆ
เริ่มมา ออกเเนว ตกใจเลยทีเดียว

สวัสดีสงกรานต์ ย้อนหลัง เเฮะๆ

#27 By ว่าน (125.25.16.153) on 2007-04-18 23:40

อยากจะบอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะ =''=

#26 By Sawarenai on 2007-04-18 21:40

โห...คุณเพื่อน popular มาก ๆ คนเมนท์เยอะ...อิจฉา...

ขอบอกว่า...เราอ่านผ่าน ๆ นะ แบบว่า...อ่านแล้วมึนส์อ่ะ โทษก๊าบ....

มาสาดน้ำไม่ทัน เอาเป็นว่าเราจะไปสาดที่คณะละกันนะจ๊ะ

#25 By ~*LuCReZiA*~ on 2007-04-17 14:30

D ค่ะ แวะมาทักทาย อิอิ
สาดจ้า
+
+
+
TaKe CaRe !!
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ
มีความสุข สมปรารถนามากๆๆๆๆ


อ่านยากพอสมควรครับ
ถึงจะเลือกทางสงคราม
แต่ผลลัพธ์ของสงคราม ไม่เคยให้ผลดีกับใคร - -"
สู้เพื่อประชาชน ดีกว่าสู้เพื่อศักดิ์ศรี...เกี่ยวมะ เหอๆ

#23 By ไปกะเป้ on 2007-04-16 12:39

แวะมาทักทาย ปีใหม่ไทย&วันครอบครัว มีความสุขมากๆน่อ

#22 By Zieghart on 2007-04-16 10:37

สวัสดีปี๋ใหม่ เมือง ครับ

เอ้า สาดครับ สาดน้ำกันหน่อย

#21 By blissdsign on 2007-04-16 10:25

ครอบครัว เพื่อน ชีวิตคนนั้นสำคัญ
คนเราพูดคุยกันได้ ไม่จำเป็นต้องฆ่าแกงกัน
ถ้าพูดคุยกันไม่ได้เหรอ? แต่ละฝ่ายไปว่าฝ่ายปกครองของแต่ละคน จะเป็นทางออกที่ดีกว่า


(สาดเข้าปายยยยย)

#20 By โหมด on 2007-04-16 00:26

บางทีก็ยากที่จะเลือก...ดูเหมือนเป็นทางแยกที่เลือกทางไหนก็ต้องมีข้อเสีย แต่ถ้าตัดสินใจอย่างดีที่สุดแล้วตอนนั้น อย่างน้อยก็จะไม่มาเสียใจทีหลัง...อืม..เครียดเลย


เปลี่ยนเรื่องๆ สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

สาดน้ำเอ้า โครม

ตามด้วยปะแป้ง แล้วคล้องด้วยพวงมาลัยดอกมะลิหอมชื่นใจ

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

#19 By ~Rainy Day~ (203.113.67.7) on 2007-04-15 22:54

เบลอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ค่ะ

วันหลังมาอธิบายให้ฟังตัวต่อตัวก็ดีนะค่ะ

อิอิสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

#18 By wHo aM i ? on 2007-04-15 20:30

เคยอ่านเวอร์ชั่นที่แปลมาหนะท่าน
ไม่ได้อ่านแบบมีบาลีขั้น
สนุกดีเหมือนกัน
ของท่านอ่านไปแปลไป ก็สนุกไปอีกแบบ ได้ขุดความรู้ภาษาบาลีสมัยมัธยมปลายขึ้นมาใช้ จึงได้พบว่า
คืนอาจารย์ไปเกือบจะหมดละ


เอ้า สาดดดด
อ๊ะๆ....
รอไรอยู่เอ่ย?

ลุ้น
ลุ้นๆ
ลุ้นๆๆ
ลุ้นอย่างเน้ต้องเจอ ปะแป้งเข้าไปแถมสาดน้ำ *โครม* จนสะไจ 55+
เปียกมะล่อกมะแล่กใช่ม๊า?
(ว๊ายยย!!! เจ้าของรู้ตัวแร้ว=[]=รีบแผ่นหนีดีฟ่า อิอิ)

#16 By ★~น้ำหนึ่ง~★ on 2007-04-15 19:35

อ่านยากจริงๆ ด้วย

ถึงจะไม่ได้ออกไปไหนช่วงสงกรานต์

แต่ก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะคะสาดมันทุกอย่างให้มันเปียกปอนกันไปเลย 555+

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ (^_^)y
เอ้าวันสุดท้ายแล้ว

((ชิ่งก่อนล่ะ....ปิ๊ว))
อืม..บางครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลือกยากนะ เรื่องแบบนี้....

เฮ้อ...เลือกยากจัง

แวะมาเยี่ยมค่ะ จำไม่ได้ว่าสาดน้ำไปรึยัง เอาเป็นว่าเอ็นทรี่นี้แวะมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วกันนะคะ

~~

อิอิ

#13 By pure art on 2007-04-15 18:44

เรื่องนี้เคยอ่านเหมือนกันนะคะ สนุกดีค่ะ

สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะขอสาดซักสองสามขันนะคะ อิอิ

#12 By ☆ [ Cha - AiM ] ::★ on 2007-04-15 18:39

อ่านไปอ่านมา งงๆแหะ
อุอุ

วันสุดท้ายของสงกรานต์แล้ว ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
เอาน้ำไปเลย ตูม!!!

#11 By ~rapee~ on 2007-04-15 18:39

อ่านแล้วเข้าใจยากแฮะ =_=;;
เลยแวะมา สาดดดดดดดด แทน ><

#10 By ANN.YA on 2007-04-15 18:28

เอ้า สาดดดดดด


ฮิ้วววววว
hav a nice day

#9 By ~*pnusbutter*~ (61.91.162.73) on 2007-04-15 18:19

สาดน้ำๆๆๆๆๆ
ฉีดน้ำๆๆๆๆๆ
เจ้าของ blog จ้าาาาา
สุขสันต์วันสงกรานต์(วันสุดท้าย)นาจ้า

อาวุธพร้อม!...(พร้อม!)
โดนซะ..
ตูมมมม
ปิ้วๆๆๆๆๆ

#8 By ★ nU_Pl2eam ★ on 2007-04-15 18:13

แวะมาสาดน้ำครับ
ตูม~

#7 By r i j e -[a x k i z e l] on 2007-04-15 18:11

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

น่าจะขึ้นอยู่กับบุคคลว่ามีจิตใจโน้มเอียงทางไหนน่ะค่ะ
คนเรากิเลสหนาบางไม่เท่ากัน
มีความดีเลวต่างๆกันไปในแต่ละคน
(ตอบตรงประเด็นป่าวเนี่ยเรา แหะๆ)

#6 By เกิ่มศรี on 2007-04-15 17:42

วันสุดท้ายแล้ว

มาม๊ะ...มาสาดน้ำเล่นกันมีความสุขมากๆนะคะ

#5 By kobamura on 2007-04-15 16:51

ฮ่าๆ อ่านยากจิงๆแหะ แต่ไม่เปนไรไว้คราวหน้า ถ้าเปนเรื่องง่ายก่านี้ จามาอ่านใหม่นะคะ

HappY SongKran Day :)

#4 By MaHIdoL_CRS on 2007-04-15 16:16อ่านไปบรรทัดนึงก็นั่งอึ้งแปบนึง แล้วอ่านต่อ....ก็....ไม่เข้าใจ
เหอๆ ขออภัยค่ะ


มาสาดน้ำอีกรอบค่ะ ฮ่าๆ

#3 By ดินสอทราย on 2007-04-15 16:06

เราว่าการตัดสินใจมันต้องดูที่สถานการณ์เป็นองค์ประกอบหลัก
สิ่งที่เราเรียกว่าการติดสินที่ถูกหรือผิดนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคน
ดังนั้นเราว่าควรจะดูที่ความเหมาะสมมากกว่านะ
ปล. สงครามมหาภารตะยาวมากเลยน่ะ อ่านไม่เคยจะจบ ==''

สวัสดีปีใหม่เมืองนะคะ

#2 By kororo on 2007-04-15 15:37

แวะมาทักทายในวันสงกรานต์

สุขสันต์เด้อค่ะ หุหุหุหุ

#1 By jasminey on 2007-04-15 15:28

Recommend